Πολιτική προστασίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


1.ΓΕΝΙΚΑ
1.1. Η προστασία της ιδιωτικότητας, των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων όλων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας www.
mageanholding.com (Ιστοσελίδα) αποτελεί προτεραιότητα της εταιρείας MAGEAN HOLDING PLC ώστε να απολαμβάνετε όλες τις υπηρεσίες μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

 

1.2. Στα πλαίσια αυτής της διαρκούς προσπάθειας, η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική) έχει σκοπό την περιγραφή και επεξήγηση της φύσης και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΔΠΧ) που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, καθώς και τα δικαιώματά σας.

 

1.3. Σας καλούμε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και προστασίας των ΔΠΧ, τα οποία λαμβάνουμε από εσάς , ώστε στη συνέχεια, αν συμφωνείτε, να δηλώσετε τη συμφωνία σας για την οικειοθελή εκ μέρους σας γνωστοποίηση προς εμάς των ΔΠΧ ως επίσης και τη συγκατάθεση και συναίνεσή σας στην συλλογή, αποθήκευση επεξεργασία κλπ αυτών ώστε να μπορέσετε να κάνετε χρήση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών. 

 

1.4. Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς τα φυσικά πρόσωπα που κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και μπορεί να οδηγήσει στην γνώση ή εξακρίβωση της ταυτότητάς σας. Ενδεικτικά τέτοιες πληροφορίες είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, το τηλέφωνό σας κ.λ.π. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως η συλλογή, η καταχώριση ή οργάνωση η διάρθρωση, η αποθήκευση η προσαρμογή, η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών η χρήση η κοινολόγηση με διαβίβαση η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης η συσχέτιση, ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή (άρθρα 4 παρ. 1&2 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων).

 

1.5. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δεν αφορούν σε καμία περίπτωση ειδικές κατηγορίες δεδομένων όπως αυτές εξειδικεύονται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία και συγκεκριμένα δεδομένα που αφορούν την φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση καθώς και γενετικά, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά του υποκειμένου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό. Τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί δεν αφορούν σε ποινικές καταδίκες, αδικήματα ή σχετικά μέτρα ασφαλείας. Γενικά, προτρέπουμε τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας να μην παρέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν αυτό απαιτείται ή παρέχεται η σχετική ειδική συναίνεση.


1.6. Συλλέγουμε αποκλειστικά και μόνον τα ΔΠΧ, που εσείς μας γνωστοποιείτε με την συμπλήρωση των αιτούμενων πεδίων και προσωπικών πληροφοριών. Τα εν λόγω ΔΠΧ είναι τα απολύτως απαραίτητα, για την επικοινωνία μας, για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την εκ μέρους σας δυνατότητα χρήσης του συνόλου των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα υπηρεσιών.  Τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες μπορούν να ζητηθούν όταν συμπληρώνετε την ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (
Contact Us form) με τις ερωτήσεις ή τα σχόλιά σας ή σε οποιαδήποτε άλλη φόρμα ή αίτηση που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής. Η απαιτούμενη συγκατάθεσή σας τεκμαίρεται ότι υφίσταται με μόνη την υποβολή των στοιχείων / πληροφοριών μέσω φόρμας, αίτησης ή άλλου πεδίου που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής.

 

1.7. Σε κάθε περίπτωση, δηλώνουμε ότι:
1.7.1. η συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ γίνεται αποκλειστικά και μόνον στο πλαίσιο

των παρεχόμενων υπηρεσιών
1.7.2. τηρούμε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Εθνικού δικαίου σχετικά με την προστασία

των δεδομένων σας και
1.7.3. καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διαχειριζόμαστε τα ΔΠΧ με τον πλέον

ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο, προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος

διαρροής τους ή καταστροφής τους.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
2.1. Υπεύθυνο νομικό πρόσωπο υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η
«MAGEAN HOLDING PLC» που εδρεύει στην περιοχή της Λεμεσού , Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 2 , Τ.Κ. 30 95,Center Block B 401

2.2. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα παρακαλώ δείτε κατωτέρω την παράγραφο 14, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος επικοινωνίας με την MAGEAN HOLDING PLC.


3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
3.1. Κατά τη διαδικασία επικοινωνίας μέσω της Ιστοσελίδας μας, ζητάμε από έκαστο φυσικό πρόσωπο, που επιθυμεί να αποστείλει μήνυμα να δηλώσει τα κατωτέρω προσωπικά δεδομένα:
3.1.1. Ονοματεπώνυμο,
3.1.2. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

3.2. Τα ανωτέρω ΔΠΧ, που συλλέγουμε παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας και είναι απαραίτητα, προκειμένου να είναι δυνατή η βασική ταυτοποίηση του υποκειμένου επικοινωνίας και η εξυπηρέτησή σας.

 

3.3. Πέρα από τις πληροφορίες που συλλέγονται οικειοθελώς και μέσω υποβολής/γνωστοποίησης από τους ίδιους τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, ορισμένες πληροφορίες περιέρχονται αυτόματα στην Εταιρεία, μέσω και μόνο της χρήσης της Ιστοσελίδας (χωρίς δηλαδή να τα έχουν οι ίδιοι υποβάλει οι ίδιοι οι χρήστες/επισκέπτες). Η Εταιρεία χρησιμοποιεί διάφορες τεχνολογίες και εργαλεία για να συγκεντρώνει αυτόματα τέτοιες πληροφορίες για διάφορους σκοπούς, παραδείγματος χάριν προκειμένου να διαπιστωθεί η επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας, η ώρα και ημέρα της επίσκεψης, η διάρκεια της πλοήγησης και η τυχόν περιήγηση σε άλλες ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθάνε την Εταιρεία να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του browser που χρησιμοποιούν οι χρήστες/επισκέπτες και την διεύθυνση μέσω της οποίας αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, παραδείγματος χάριν αν αποκτούν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω κάποιου διαφημιστικού μηνύματος (banner ads). Η σχετική τεχνολογία ωστόσο δεν ταυτοποιεί προσωπικά τον χρήστη/επισκέπτη.

Οι πληροφορίες αυτές που συλλέγονται από την Εταιρεία μέσω της ως άνω αυτοματοποιημένης διαδικασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της προς τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας, την προσαρμογή της Ιστοσελίδας στις προτιμήσεις τους, την συλλογή και ανάλυση στατιστικών στοιχείων και τάσεων των χρηστών/επισκεπτών, καθώς και της χρήσης που κάνουν στην Ιστοσελίδα ή/και στις ιστοσελίδες των θυγατρικών ή/και των συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεις. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και θα τις μοιραστεί με τρίτους με σκοπό την βελτίωση του περιεχομένου, της λειτουργικότητας και της διαχείρισης των ιστοσελίδων αλλά και των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση σας διαβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες αυτές που συλλέγει η Εταιρεία αυτόματα μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας δεν θα συνδυαστούν, χωρίς την συγκατάθεσή σας, με στοιχεία ή/και πληροφορίες σας προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω φόρμας, αίτησης ή άλλου πεδίου που διατίθεται στην Ιστοσελίδα ή μέσω αυτής ή/και μέσω των ιστοσελίδων θυγατρικών ή/και συνδεδεμένων προς αυτήν επιχειρήσεις.

 

3.4. Κατά τη δήλωση των ΔΠΧ, οφείλετε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω ΔΠΧ που ζητούνται από την Ιστοσελίδα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να είσαστε ο νόμιμος δικαιούχος της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που γνωστοποιείτε.


3.5. Συνοψίζοντας τα παραπάνω με την είσοδό σας στην Ιστοσελίδα και προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιήγησή σας θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε τα σχετικά ΔΠΧ και να συναινέσετε είτε κάθε φορά που εισέρχεσθε, είτε άπαξ:  
3.5.1. στη χρήση cookies όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω και
3.5.2. στη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους όπως αναλυτικά περιγράφεται

ανωτέρω υπό παράγραφο 7.

4. ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΠΧ
4.1. Σκοπός της συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ, αποτελεί:
4.1.1. η εκ μέρους σας χρήση και πλήρη αξιοποίηση των παρεχόμενων από την Ιστοσελίδα

υπηρεσιών.
4.1.3. η διευκόλυνση των επισκεπτών κατά την είσοδο και περιήγηση στην Ιστοσελίδα,
4.1.4. στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή τη δίωξη της κατάχρησης ή

άλλης παράνομης συμπεριφοράς στην Ιστοσελίδα,
4.1.5. αν υποχρεωθούμε νομίμως από φορέα κρατικής εξουσίας όπως για παράδειγμα ενόψει

μιας επίσημης οδηγίας ή μιας δικαστικής ή άλλης απόφασης των Αρχών, καθώς και
4.1.6. για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και των απαιτήσεών μας, καθώς και για διασφάλιση

και υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.


4.2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο επισκέπτης μπορεί να αρνηθεί να παράσχει τη συγκατάθεση και συναίνεσή του. Στην περίπτωση αυτή, πιθανότατα δεν θα είναι δυνατή η χρήση του συνόλου των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδα Υπηρεσιών. 


4.3. Ο επισκέπτης δύναται κατά πάντα χρόνο να ζητήσει τη διαγραφή του από τη σχετική βάση δεδομένων ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται στην ενότητα 10.


4.4. Εκτός, εάν άλλως ορίζεται στην Πολιτική, τα ΔΠΧ δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς. Για τη χρήση των ΔΠΧ, για τυχόν άλλους σκοπούς, θα έχουμε ζητήσει και λάβει την προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εκτός εάν ο εν λόγω σκοπός απαιτείται ή προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία.


4.5. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιούνται κατόπιν ανωνυμοποίησης ή ψευδονυμοποίησής τους προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τυχόν διαρροής τους.

5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΙΠΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
5.1. Κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα και στις υποσελίδες αυτής , τα ακόλουθα στοιχεία, κατά κανόνα, θα αποθηκεύονται για τεχνικούς λόγους στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής:

i. Η διεύθυνση IP (διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου) του υπολογιστή πρόσβασης
ii. η ιστοσελίδα από την οποία μας επισκέπτεσθε (σύσταση)
iii. τις ιστοσελίδες μας που επισκέπτεσθε
iv. η ημερομηνία και η διάρκεια της επίσκεψης
v. τύπος προγράμματος περιήγησης και ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης
vi. λειτουργικό σύστημα


5.2. Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται ως μια τεχνική προφύλαξη για την προστασία των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

6. ΧΡΗΣΗ COOKIES
6.1. Χρησιμοποιούμε τα λεγόμενα cookies στην Ιστοσελίδα . Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, που μας επιτρέπουν να κάνουμε την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα όσο πιο άνετη γίνεται. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την παρουσίαση της Ιστοσελίδας ή λειτουργίες του καλαθιού αγορών, καθώς και τη δυνατότητα της ενιαίας εγγραφής, έτσι ώστε να πρέπει να εγγραφείτε στην Ιστοσελίδα μόνο μία φορά. Τα cookies περιέχουν σαφή συνδυασμό γραμμάτων/ψηφίων που προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται από εσάς. Τα cookies αυτά αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας προσωρινά και μεταδίδονται μόνο στον server μας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούμε κυρίως cookies περιόδου, τα οποία δεν είναι αποθηκευμένα στο σκληρό σας δίσκο και διαγράφονται όταν το πρόγραμμα περιήγησης είναι κλειστό ή μετά από μεγάλες περιόδους αδράνειας.

 
6.2. Μπορείτε να δείτε και να διαγράψετε τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, και να ελέγχετε τον τρόπο με τον οποίο τα cookies γενικά αντιμετωπίζονται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες στο άρθρο της σελίδας μας που αφορά τις Ρυθμίσεις και Πολιτική Cookies.

7. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
7.1. Η
MAGEAN HOLDING PLC δεν γνωστοποιεί ούτε διαβιβάζει ΔΠΧ σε τρίτα πρόσωπα, εκτός αν απαιτείται για την εκ μέρους μας εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς ή επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο. 


7.2. Περαιτέρω, η
MAGEAN HOLDING PLC καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η πρόσβαση στα ΔΠΧ να επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, που πρέπει να έχουν σχετική πρόσβαση για τους ανωτέρω σκοπούς και προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας των ΔΠΧ.


7.3. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας, εξασφαλίζουμε συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. Ως εκ τούτου, τα δεδομένα σας θα διαβιβάζονται μόνο στους παρόχους υπηρεσιών και σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεγεί προσεκτικά και δεσμεύονται με σύμβαση εκ των προτέρων. Επιπλέον, τα δεδομένα σας διαβιβάζονται μόνο σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και ως εκ τούτου υπόκεινται στην αυστηρή νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή σε φορείς εκτός Ε.Ο.Χ. που έχουν όμως τις αναγκαίες πιστοποιήσεις και δεσμεύσεις για τη συμμόρφωση τους με αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας . με την εκ μέρους σας παροχή και γνωστοποίηση των ΔΠΧ, παρέχετε την απαραίτητη ρητή συμφωνία συναίνεση και συγκατάθεση για την μεταφορά ή/και στην αποθήκευση των ΔΠΧ σε φορείς που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

 
7.4. Περαιτέρω και προκειμένου να λειτουργήσει η Ιστοσελίδα, συνεργαζόμαστε με διάφορες εταιρείες όπως π.χ. κεντρικές υπηρεσίες πληροφορικής, εταιρείες φιλοξενίας ιστοσελίδων, στις οποίες διαβιβάζουμε τα απαραίτητα στοιχεία για την εκτέλεση των συμβάσεων μας.

 
7.5. Κάποιες από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται με εμάς ως εξωτερικοί συνεργάτες επεξεργασίας δεδομένων, και ως εκ τούτου χρησιμοποιούν τα δεδομένα που παρέχονται μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε συνάψει συμφωνίες με αυτές τις εταιρείες αναφερόμενοι στη λήψη μέτρων ασφαλείας και στην παρακολούθηση των μέτρων αυτών σε τακτική βάση. 


7.6. Στις ως άνω συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες διαβιβάζουμε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών της Ιστοσελίδας. Αυτονόητο είναι ότι η εν λόγω διαβίβαση γίνεται πάντα με απόλυτη ασφάλεια και στα πλαίσια των προβλεπόμενων ενεργειών του Ευρωπαικού και Εθνικού δικαίου. Επιπλέον με τις ως άνω τρίτες εταιρείες έχουμε υπογράψει συμβάσεις τήρησης της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 
7.7. Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας από τρίτους για την εκτέλεση των συμβάσεών σας ισχύουν τα παρακάτω: 
Η
MAGEAN HOLDING PLC διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των στοιχείων που της γνωστοποιούνται μέσω της Ιστοσελίδας για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή και για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Στις περιπτώσεις αυτές, η MAGEAN HOLDING PLC ενδεχόμενα διαβιβάσει αυτά σε τρίτα πρόσωπα όπως εταιρείες ερευνών κλπ. Σε κάθε περίπτωση η MAGEAN HOLDING PLC, καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια, ώστε η επεξεργασία των εν λόγω στοιχείων να μην οδηγεί στην ταυτοποίηση προσώπων.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
8.1. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι μια υψηλή προτεραιότητα για εμάς. Ως εκ τούτου, η
MAGEAN HOLDING PLC καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η τήρηση και επεξεργασία των ΔΠΧ που συλλέγονται να γίνεται μόνο για το απαραίτητο χρονικό διάστημα και για τους σκοπούς που αυτά (ΔΠΧ) συλλέγονται ή/και μέχρι το σημείο που ασκείται από εσάς το δικαίωμα διαγραφής με την επιφύλαξη, πάντως, τυχόν υποχρεώσεων που απορρέουν είτε από σχετική μεταξύ μας συμβατική σχέση ή διάταξη του κείμενου κανονιστικού πλαισίου.


8.2. Στο πλαίσιο αυτό, προστατεύουμε τα δεδομένα σας, που αποθηκεύονται σε εμάς μέσω τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την αποτελεσματική πρόληψη απώλειας ή κακής χρήσης από τρίτους. Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου. Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτά μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή.
H Ιστοσελίδα μας είναι https και κάνουμε χρήση, για παράδειγμα, του συστήματος SSL = Secure Sockets Layer για την προστασία της επικοινωνίας μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι αναγνωρίσιμο από το λουκέτο που εμφανίζεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας σε περίπτωση μιας σύνδεσης TLS. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και, εάν είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται στα αντίστοιχα επικρατούντα πρότυπα της τεχνολογίας.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
9.1. Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνον για το διάστημα που απαιτείται προκειμένου να επιτελεστεί ο σκοπός για τον οποίο τα συλλέξαμε κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 12 μήνες από τη στιγμή που θα δώσετε την συγκατάθεση σας κατά την είσοδο σας στην ιστοσελίδα μας για την χρήση cookies

10. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
10.1. Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς μέγιστη προτεραιότητα και για το σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας και διαδικασίες για την προστασία τους και για την πλήρη και απρόσκοπτη ενάσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας. 


10.2. Στο πλαίσιο της διαρκούς και άμεσης εξυπηρέτησης σας από μέρους μας φροντίζουμε ώστε εφόσον το επιθυμείτε να ενημερώνεστε οποτεδήποτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται, αποθηκεύονται και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από μας, καθώς και να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους . Ο ταχύτερος και απλούστερος τρόπος για να το πετύχετε είναι να συνδεθείτε στο λογαριασμό πελάτη και άμεσα είτε να επεξεργαστείτε τα αποθηκευμένα εκεί δεδομένα, είτε να διαγράψετε εντελώς τον λογαριασμό σας. Στην τελευταία περίπτωση τα δεδομένα σας δεν καταστρέφονται αλλά παραμένουν κλειδωμένα για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα που ορίζουν οι θεσμικές, συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις. 


10.3. Η συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των ΔΠΧ που γνωστοποιείτε στη
MAGEAN HOLDING PLC κατά την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, διέπεται από το κατά το χρόνο εκείνο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περιλαμβανομένων ενδεικτικά των Νόμων 2472/1997 και. 3471/2006, ως επίσης και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.


10.4. Τα ειδικότερα δικαιώματά σας είναι τα εξής:
 Δικαίωμα διαγραφής των ΠΔΧ. Η διαγραφή των ΔΠΧ γίνεται μετά από σχετικό έγγραφο αίτημά σας. Σε περίπτωση παραλαβής τέτοιου αιτήματος, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατά το συντομότερο δυνατό ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγραφής. Πάντως, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να απαιτηθεί ορισμένο χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του σχετικού αιτήματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι για σκοπούς εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων ή σε εκτέλεση σχετικής διάταξης Νόμου, ορισμένα ΔΠΧ δεν διαγράφονται άμεσα αλλά διατηρούνται για το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία σχετικό απαραίτητο χρονικό διάστημα.
 Δικαίωμα ενημέρωσης: Σε κάθε περίπτωση και εφόσον το επιθυμείτε σας παρέχεται η δυνατότητα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο εφόσον το αίτημα σας αυτό δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων. Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε να σας παράσχουμε τα δεδομένα σας το ταχύτερο δυνατόν ζητώντας την κατανόηση σας αν απαιτείται μικρό χρονικό διάστημα για την συλλογή τους.
 Δικαίωμα άρσης της συναίνεσης και συγκατάθεσης. Κατά πάντα χρόνο έχετε το δικαίωμα να άρετε τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας για την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Στην περίπτωση αυτή, η διακοπή της επεξεργασίας αφορά το χρονικό σημείο από την υποβολή του σχετικού αιτήματος και εντεύθεν και δεν επηρεάζεται η μέχρι το σημείο εκείνο επεξεργασία. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας, αν η εφαρμογή της αντίρρησης/ανάκλησης της συγκατάθεσής σας μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο για τεχνικούς λόγους και συνεχίζετε εντωμεταξύ να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εμάς.
 Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα οποτεδήποτε εισερχόμενος στην Ιστοσελίδα να συμπληρώσετε διορθώσετε ή επικαιροποιήσετε τα ΠΔΧ που τηρούμε και γενικά να ασκήσετε κάθε δικαίωμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 Δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων: Κατόπιν σχετικού αιτήματος, μπορείτε οποτεδήποτε να προβάλλετε τυχόν αντιρρήσεις αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των ΔΠΧ. Εφόσον το εν λόγω αίτημα είναι νόμιμο, δεσμευόμαστε να διακόψουμε την επεξεργασία των ΔΠΧ, για τα οποία έχετε υποβάλλει αντιρρήσεις, εκτός της περίπτωσης κατά την οποία η επεξεργασία βασίζεται και επιβάλλεται από διάταξη του κείμενου κανονιστικού πλαισίου. Σημειώνεται ότι η επεξεργασία ΔΠΧ για διαφημιστικούς σκοπούς δεν αποτελεί νόμιμο λόγο αντίρρησης.
 Δικαίωμα δέσμευσης: Οι προϋποθέσεις άσκησης του εν λόγω δικαιώματος προβλέπονται ειδικά στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο. Εφόσον υποβάλλετε σχετικό έγγραφο αίτημα και αφορά τις αναφερόμενες στην κείμενη Νομοθεσία περιπτώσεις, θα προβούμε στη δέσμευση των ΔΠΧ,.
10.5. Για τους ανωτέρω σκοπούς, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας, που περιγράφονται στην παράγραφο 13 της παρούσας Πολιτικής μας χωρίς καμία επιβάρυνση, εκτός από τα έξοδα του παρόχου σας σύνδεσης.

11. ΚΟΜΒΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS)
11.1. Σας προσφέρουμε τα λεγόμενα κοινωνικά plugins των διαφόρων κοινωνικών δικτύων (π.χ. το «Μου Αρέσει» κομβίο του Facebook) στην ιστοσελίδα μας.


11.2. Για την προστασία του απορρήτου, χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση για την ενσωμάτωση των κοινωνικών plugins που αποτρέπει τα δεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP) από το να διαβιβάζονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, μόλις η Ιστοσελίδα ανοίγει. Μόνο όταν τα κοινωνικά plugins κλικάρονται για πρώτη φορά, τότε και ενεργοποιούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο πλοηγός σας στο διαδίκτυο να ανακτά τα plugins και να τους παρουσιάζει ως μέρος της Ιστοσελίδας. Σε αυτό το συνδυασμό, πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP) μεταδίδονται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook.


11.3. Μόνο όταν κάνετε κλικ στα κοινωνικά plugins για δεύτερη φορά, θα είστε σε θέση να κάνετε πλήρη χρήση του κομβίου «Προσκαλέστε ένα φίλο» (π.χ. «Μου Αρέσει»). Αν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κάνετε κλικ στο σχετικό κοινωνικό plugin, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου μπορεί ενδεχομένως να είναι σε θέση να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες. 


11.4. Ενημερωθείτε για τις ατομικές επιλογές ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies και web beacons. Μπορείτε να λάβετε αυτές τις πληροφορίες από τον κατασκευαστή του πλοηγού σας. Επιπλέον, τρίτοι πάροχοι προσφέρουν τις λεγόμενες επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης και plugins με τα οποία μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο με τον οποίο ο πλοηγός σας διαχειρίζεται cookies και προσωπικές πληροφορίες. 


11.5. Με την επιλογή των ως άνω κομβίων κοινωνικής δικτύωσης παρέχετε και τη συναίνεση σας για όλα τα παραπάνω. 


11.6. Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την
MAGEAN HOLDING PLC αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών. 


11.7. Η Πολιτική δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο επισκέπτης ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι επισκέπτες καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.


11.8.
H MAGEAN HOLDING PLC δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του επισκέπτη για να διαπιστώσει ο επισκέπτης, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η MAGEAN HOLDING PLC και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών.


12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12.1. Η παρούσα Πολιτική και οι σε αυτή περιλαμβανόμενοι όροι διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. 


12.2. Σε κάθε περίπτωση η
MAGEAN HOLDING PLC διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής, τροποποίησης, συμπλήρωσης, αναθεώρησης των όρων της Πολιτικής, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση.


12.3. Οι αλλαγμένοι, τροποποιημένοι, συμπληρωμένοι ή/και αναθεωρημένοι όροι της Πολιτικής θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης της Πολιτικής αυτής.


12.4.
MAGEAN HOLDING PLC ενθαρρύνει τους επισκέπτες και καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα Ενότητα και να μελετούν τους όρους της Πολιτικής και να εξετάζουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο συλλογής, τήρησης και επεξεργασίας των ΔΠΧ.


12.5. Σημειώνεται ότι η Πολιτική ενημερώθηκε και επικαιροποιήθηκε την 24/7/2018


12.6. Εάν κάποιος επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μην επισκέπτεται την Ιστοσελίδα.


13. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
13.1. Για οιεσδήποτε διευκρινήσεις ή/και απορίες, που τυχόν έχετε σε σχέση με την παρούσα Πολιτική ή/και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας αλλά και εν γένει για οιαδήποτε επικοινωνία, παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση 
info@mageanholding.com.

Please publish modules in offcanvas position.